onder bewind maar
niet uit het oog

Bewindvoering Limburg

Als u onder bewind wordt gesteld, wordt alles wat met geld te maken heeft beheerd. Hieronder vallen alle inkomsten, uitgaven, schulden, maar ook waardevolle goederen, zoals een auto of woning. Alle poststukken gaan naar de bewindvoerder en hij gaat met u bekijken wat de beste manier is om de zaken op te pakken.

Wat is bewindvoering?

Bewindvoering is een beschermingsmaatregel, waarbij een meerderjarige tijdelijk of duurzaam niet in staat is ten volle zijn /haar vermogensrechtelijke belangen kan waarnemen. Dit als gevolg van de lichamelijk als geestestoestand dan wel verkwisting of het hebben van problematische schulden. Bij bewindvoering gaat het over de financiële belangen van de cliënt. 

Dit houdt in dat de cliënt niet zonder meer over zijn goederen en vermogen kan of mag beslissen. Doordat de post naar de bewindvoerder gaat, zal de bewindvoerder de contacten met de diverse instanties gaan onderhouden. Dit geldt ook voor alle post van deurwaarders en incassobureau’s. Wanneer u onder bewind staat, kunt u niet zonder meer over uw geld en goederen beschikken. Het is belangrijk, dat u samen met ons overlegt, voordat u iets met uw geld of waardevolle goederen wilt gaan doen. Als u onder bewind staat krijgt u een bankrekening op uw naam, waarvandaan door ons uw vaste lasten (en eventuele schulden) worden voldaan. Daarnaast krijgt u nog een bankrekening op uw naam, waarop wekelijks of maandelijks leefgeld wordt gestort. Van deze tweede bankrekening krijgt u een bankpas, waardoor u het leefgeld naar eigen inzicht gebruiken.

Voor wie zijn we er?

Vitae Bewindvoeringen is er voor mensen;

  • die hun post niet meer openen, de berg ongeopende post alleen maar groter zien worden en het overzicht (dreigen te) verliezen.
  • waarbij de administratie niet meer lukt of gedaan kan worden omdat het veel te ingewikkeld is geworden.
  • die de boekhouding voor een familielid of bekende doen en waarbij dat niet meer gaat.
  • die door (tijdelijke) lichamelijke of psychische omstandigheden het overzicht of grip op de financiële situatie niet meer hebben, waardoor de druk alleen maar toeneemt.
  • die meer geld uitgeven dan er wordt ontvangen.
Wat doen we?

Het kunnen betalen van de maandelijkse vaste lasten is een belangrijke voorwaarde voor een gezonde financiële huishouding. De inkomsten en uitgaven, maar ook schulden worden allereerst geïnventariseerd. Vervolgens wordt prioriteit gesteld aan het inkomen en het betalen van vaste lasten en uiteraard uw leefgeld. Er wordt per situatie bekeken hoe wij stabilieit kunnen creëren. Wij zorgen onder andere voor belastingaangiftes, toeslagen, kwijtscheldingsaanvragen, betaalafspraken en regelingen en andere inkomensondersteunende maatregelen. In het geval van schulden wordt gekeken welke weg het beste te bewandelen valt. Regelen wij de schulden zelf of dient gekozen te worden voor minnelijke of wettelijke schuldsanering. Hoe dan ook, iedere financiele situatie vraagt om een andere aanpak.

Vitae Bewindvoeringen beheert al uw relevante – financiële – post en draagt zorg voor het openen van een betaalpakket. Deze rekening openen wij voor u en zal onder uw naam worden beheerd. De bewindvoerder stelt een budgetplan op en beheert dit. In het budgetplan staan de inkomsten, uitgaven en de afspraken die u maakt met de bewindvoerder. Van dit plan krijgt u een kopie. De bewindvoerder beheert uw inkomsten en draagt zorg voor tijdige betaling van rekeningen. Indien gewenst kunt u een afschrift van de bankafschriften ontvangen, zodat u altijd zicht heeft op wat er met uw geld gebeurt. Ook kunt u online meekijken wat er met uw geld gebeurd (cliënt login).

 
Hoe wordt u onder bewind gesteld?

Na het intakegesprek met de bewindvoerder, zal de bewindvoerder de benodigde stukken indienen bij de rechtbank. De rechtbank zal uitspraak doen over de onderbewindstelling en dit vastleggen in een beschikking. De beschikking is een brief waarin staat dat u officieel onder bewind staat. Zodra de beschikking ontvangen wordt, start het bewind.

Wat kost bewindvoering?

Aan het bewind zijn kosten verbonden die jaarlijks opnieuw worden vastgesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Tijdens het intakegesprek wordt u hierover door de bewindvoerder geïnformeerd. Als u een netto uitkering of inkomen heeft tot 120% van de bijstandsnorm, worden de kosten doorgaans volledig worden vergoed door de gemeente. De bewindvoerder zal in dat geval bijzondere bijstand aanvragen voor de griffiekosten en de kosten voor het bewind. Dit gebeurt door middel van het aanvragen van bijzondere bijstand bij de gemeente waar u woonachtig bent.

Hoe betrouwbaar zijn jullie?

Vitae Bewindvoeringen hecht veel waarde aan wederzijds vertrouwen. Dit vertrouwen waarborgen wij aan onze zijde door zorgvuldig met uw geld en goederen om te gaan. Vitae Bewindvoeringen is aangesloten bij de Nederlandse Branchevereniging voor Bewindvoering en Inkomensbeheer, kortweg het NBBI. Over onze dienstverlening leggen wij bovendien jaarlijks verantwoording af aan de kantonrechter maar vooral ook aan u!  

Interesse in onze diensten?

Wij staan voor u klaar en bellen u terug.

Neem contact op    bel me terug